Dosering bij nierinsufficiëntie

De informatie betreffende 'Dosering bij nierinsufficiëntie' is voornamelijk afkomstig uit twee bronnen [1, 2]; indien antibiotica hierin niet terug te vinden waren, is gebruik gemaakt van informatie uit de bijsluiter of van de fabrikant.

Er is een onderverdeling gemaakt naar dosering bij een kreatinineklaring >50 ml/min (normale dosering), 30–50 ml/min (licht gestoorde nierfunctie), 10-30 (matig gestoorde nierfunctie) en <10 ml/min (sterk gestoorde nierfunctie, anurie). Verder zijn doseringsadviezen gegeven voor gebruik bij hemodialyse (intermitterend), bij CAVH (continue arterioveneuze hemofiltratie) en bij CAPD (continue ambulante peritoneaal dialyse). Overal waar CAVH staat wordt tevens CVVH bedoeld (continue venoveneuze hemofiltratie). Tenslotte dient opgemerkt te worden, dat de informatie in de tabel de dosering bij volwassenen betreft.

Voor kinderen wordt verwezen naar een aparte bron [3].

Literatuur:

  1. The Renal Drug Handbook, 2009. Third Edition. Edited by Caroline Ashley and Aileen Currie. Radcliffe Publishing Ltd, United Kingdom.
  2. KNMP Kennisbank, 2011. Te raadplegen via http://kennisbank.knmp.nl
  3. Dosisaanpassing. Te raadplegen via http://www.kinderformularium.nl